شعر دو کاج, یادی از ایام گذشته

________________________________

 

این شعر بسیار خواندنی سروده آقای محبت و از کتاب چهارم دبستان است :    

 

در کنار خطوط سیم پیام         خارج از ده دو کاج روئیدند

سالیان دراز رهگذران              آن دو را چون دو دوست میدیدند